VR Track Sweden omsatte över 500 MSEK 2014!

VR Track Sweden AB gör sitt bästa resultat någonsin, omsättningen ökar med 38% till 508,7 MSEK och rörelseresultatet ökar med 46% till + 5,4 MSEK. Detta gör att vi kan blicka tillbaks på 2014 med stolthet och glädje. Alla inom VR Track har genom stort engagemang och hårt arbete bidragit till detta mycket goda resultat.

Orderingången utvecklades positivt under 2014 och blev 425 MSEK högre än föregående år, vilket resulterade i en orderstock som var 60 % högre vid årets utgång.

Med en låg sjukfrånvaro och låg olycksfrekvens arbetar vi vidare mot visionen att bli Sverige bästa järnvägsentreprenör. Vi lägger grunden till en säker och långsiktigt hållbar järnväg för framtida generationers miljövänliga transporter, genom vårt arbete inom VR Track Sweden. Vår långsiktiga satsning på en stadig tillväxt och utveckling kräver att vi fortsätter att attrahera och rekrytera kompetenta och engagerade medarbetare.

Några nyckeltal för 2014 jämfört med 2013 (inom parentes):

·         Orderstocken uppgick i slutet av året till 1 135,0 MSEK (710,0)

·         Intäkterna uppgick till 508,7 MSEK (368,2)

·         Rörelseresultatet uppgick till 5,4 MSEK (3,7)

·         Periodens resultat uppgick till 0,7 MSEK (1,5)

·         Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -52,7 MSEK (-0,1)

·         Antalet anställda uppgick i slutet av perioden till 294 (186)

Jag känner en stor tilltro till alla medarbetarna i VR Track Sweden, från Abisko i norr till Eslöv i söder, som jobbar hårt för att Sveriges järnväg ska vara säker och tillförlitlig.

Tack för ett fantastiskt 2014! Nu tar vi nya tag för framtiden!

Joachim Ytterstene

VD
Naturbild