Säkerhet

Säkerhet i vårt företag omfattar både trafiksäkerhet och arbetsmiljö. Dessa två områden är starkt sammanlänkande i vår verksamhet. Genom förebyggande arbete med bl.a. riskhantering och ständiga förbättringar vidmakthåller vi vår höga säkerhet. En mycket viktig del av vårt verksamhetssystem utgörs av säkerhetsstyrningssystemet på vilket vi baserar vårt tillstånd hos Transportstyrelsen.

För att kunna bygga en säker och långsiktigt hållbar järnväg måste vår verksamhet bedrivas med fokus på säkerhetsfrågor. För att uppnå en hög kvalitet vid utförandet av byggnation och underhållstjänster måste vi arbeta systematiskt och genomföra egenkontroller och uppföljning. Att verksamheten styrs utifrån relevanta regler och rutiner inom samtliga av VR Track Swedens funktioner är väsentligt ur affärssynpunkt. Säkerhetsfrågor skall genomsyra all verksamhet inom förtaget, såväl organisatoriska åtgärder, byggnation, underhåll samt fordonsförflyttning.

El- och trafiksäkerhetspolicy
VR Track Sweden AB:s el- och trafiksäkerhetspolicy kompletterar VR Tracks verksamhetspolicy avseende området el- och trafiksäkerhet.

Säkerhet är det viktigaste värdet inom VR Track Sweden AB. Vi ska ständigt sträva mot att undvika

alla olyckor som kan drabba våra medarbetare eller tredje man som följd av arbete som utförts av oss.Vårt arbete med el- och trafiksäkerhet syftar till att förebygga olyckor. I detta ingår att förbättra rutineroch metoder för att uppnå en ständig förbättring av vår el- och trafiksäkerhet. Genom de mål som fastställs och följs upp av ledningen säkerställer vi vårt fortlöpande förbättringsarbete.
VR Track Sweden AB ska sträva efter att ledning och medarbetare ska känna engagemang och
delaktighet i att el- och trafiksäkerhetspolicyn efterlevs.

Kontaktperson:
Thomas Käck, Trafiksäkerhetschef
Thomas.kack@vrtrack.se