Säkerhet

Säkerhet i vårt företag omfattar både trafiksäkerhet och arbetsmiljö. Dessa två områden är starkt sammanlänkande i vår verksamhet. Genom förebyggande arbete med bl.a. riskhantering och ständiga förbättringar vidmakthåller vi vår höga säkerhet. En mycket viktig del av vårt verksamhetssystem utgörs av säkerhetsstyrningssystemet på vilket vi baserar vårt tillstånd hos Transportstyrelsen.

För att kunna bygga en säker och långsiktigt hållbar järnväg måste vår verksamhet bedrivas med fokus på säkerhetsfrågor. För att uppnå en hög kvalitet vid utförandet av byggnation och underhållstjänster måste vi arbeta systematiskt och genomföra egenkontroller och uppföljning. Att verksamheten styrs utifrån relevanta regler och rutiner inom samtliga av VR Track Swedens funktioner är väsentligt ur affärssynpunkt. Säkerhetsfrågor skall genomsyra all verksamhet inom förtaget, såväl organisatoriska åtgärder, byggnation, underhåll samt fordonsförflyttning.