Verksamhetspolicy

VR Track Sweden har en integrerad verksamhetspolicy för arbetsmiljö, miljö och kvalitet. Genom att arbeta parallellt med dessa frågor, jämte vårt säkerhetsstyrningssystem, når vi det bästa resultatet inom samtliga områden och blir tydligare i vår strävan att bli Sveriges bästa järnvägsentreprenör.

Säkerhet är det viktigaste värdet inom VR Track Sweden AB. Vi skapar förtroende genom ett systematiskt och målmedvetet arbete med fokus på att leverera anläggningstjänster inom järnvägssektorn med hög kvalitet och ett stort ansvarstagande vad gäller arbetsmiljö och miljö. Genom de mål som fastställs och följs upp av ledningen förbättrar vi fortlöpande vår förmåga att tillmötesgå krav och behov från samhället, kunder och andra intressenter. Att följa lagar och andra krav som ställs på verksamheten ingår i det dagliga arbetet. Engagemang och kompetens hos våra medarbetare säkerställer rätt kvalitet och är grunden för förbättringsarbetet och strävan att vara en marknadsledande aktör inom järnvägssektorn.

Vi arbetar målmedvetet för att ständigt förbättra vårt verksamhetssystem, våra rutiner och metoder, i syfte att förebygga föroreningar, ohälsa och skada samt säkerställa att verksamheten bedrivs resurseffektivt. Vi utvärderar löpande våra insatser samt riskerna inom arbetsmiljö- och miljöområdet för att göra förbättringar i det dagliga arbetet inom dessa områden. Vi utgår från en grundsyn om alla människors lika värde och rättvisa förhållanden. Målsättningen för vårt arbetsmiljöarbete är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund arbetsplats för alla våra medarbetare.

VR Track Sweden Riktlinjer för uppförande