Integritetsskyddspolicy

Integritetsskyddspolicy

I denna integritetsskyddspolicy beskriver VR Track Sweden AB (”VR Track”)
hur och varför vi behandlar personuppgifter avseende kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Personuppgiftsansvarig

VR Track Sweden AB

Box 1005
172 21 Sundbyberg
Organisationsnummer:556857-4205

1.    Kontaktuppgifter

VR Tracks kontaktadress i integritets- och dataskyddsfrågor:

gdpr.info@nrcgroup.se

 

2.    Syftet med behandling av personuppgifter

Personuppgifter om kontaktpersoner eller anställda hos VR Tracks kunder, leverantörer och
samarbetspartners behandlas för följande ändamål:

 

 1) för att sköta samarbetet och kommunikationen med samarbetspartnerna
2) för att tillhandahålla och anskaffa produkter och tjänster
3) för att planera och utveckla vår affärsverksamhet, produkter och tjänster
4) för att föra statistik över, rapportera om och planera VR Tracks verksamhet.

Behandlingen av personuppgifter om samarbetspartnernas kontaktpersoner grundar sig på:

Avtal: Vi behandlar kontaktpersonernas personuppgifter för att genomföra de avtal där
samarbetspartnern ingår som part.

Rättslig skyldighet: Vi behandlar kundernas personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga
skyldigheter, såsom kraven på förvaring av uppgifter enligt t.ex. bokföringslagen.

Berättigat intresse: Behandlingen av personuppgifter om samarbetspartnerns kontaktperson kan
grunda sig på den personuppgiftsansvariges berättigade intresse om uppgifterna behandlas för att
sköta och utveckla kundrelationen.

 

3.    Informationskällor

Uppgifterna om samarbetspartnernas kontaktpersoner samlas in av det företag som fungerar som
samarbetspartner eller från personen själv. Vi samlar in uppgifter t.ex. när avtal ingås med samarbetspartners och kunder.

 

4.    Registrerade och kategorier av personuppgifter

De kategorier av personuppgifter som rör de grupper av registrerade som omfattas av denna
integritetsskyddspolicy innehåller följande uppgifter om kund-, leverantörs- och samarbetsföretagens
beslutsfattare, anställda och kontaktpersoner:

 1) Grundläggande uppgifter: namn, titel eller yrke, ställning eller uppgift i företaget, uppgifter om
företaget, arbetsplatsens post- och besöksadress samt e-postadress och telefonnummer till arbetet.

 2) Uppgifter om kontakt med VR Track: feedback, kontakt och e-postmeddelanden.

3) Säkerhetssamtal till HTSM: Inspelning av telefonsamtalet.

 

5.    Personuppgiftsbiträden

Vi anlitar i vissa fall externa aktörer som stöd för behandling av personuppgifter, bland annat vid
underhåll och utveckling av IT-system. Dessa tjänsteleverantörer behandlar personuppgifterna på
uppdrag av oss och för vår räkning. Uppgifterna behandlas i enlighet med gällande lagstiftning och
denna beskrivning. Detta säkerställs bland annat med hjälp av avtal mellan organisationerna.

Vi lämnar inte ut uppgifter om kunder, leverantörer eller samarbetspartner utanför VR eller de
organisationer som deltar i produktionen av VR Tracks tjänster utan rättslig eller avtalsmässig grund.

 

6.    Överföring och utlämnande utanför EU eller EES-området

Uppgifterna lämnas inte ut utanför EU, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller de länder
som Europeiska kommissionen konstaterat erbjuda garantier som säkerställer en tillfredställande
skyddsnivå om man inte genom avtal eller på andra sätt som avses i lagen har säkerställt att
dataskyddet ligger på en tillräcklig nivå.

 

7.    Lagringstid för uppgifter eller kriterier för fastställande av lagringstiden

Dina personuppgifter behandlas endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål de samlats
in för, exempelvis så länge det krävs för att vi ska kunna fullfölja de skyldigheter som vi har med
anledning av ett avtal. Vi kan komma att spara uppgifterna längre, t.ex. om så krävs enligt lag.

 

8.    De registrerades rättigheter

Som registrerad har du rätt till de uppgifter om dig som VR Track behandlar. Du kan utöva dina
rättigheter genom att kontakta VR Track. Vi svarar på din begäran inom en månad. Nedan finns en
lista över de registrerades rättigheter på ett allmänt plan:

 1) Rätt till tillgång

Den registrerade har rätt att få en bekräftelse på huruvida VR Track har behandlat hans eller hennes
personuppgifter samt att få en kopia av personuppgifterna.

 2) Rätt till rättelse

Den registrerade har rätt att be VR Track att rätta inkorrekta eller felaktiga uppgifter som rör honom
eller henne. Huruvida uppgiften är felaktig avgörs från fall till fall beroende på om uppgiften med
tanke på syftet med behandlingen är felaktig (onödig, bristfällig eller föråldrad).

 3) Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)

Den registrerade har rätt att be VR Track att radera de personuppgifter som rör honom eller henne.
Begärandena behandlas från fall till fall, och de uppgifter som VR Track enligt lag är skyldig eller har
ätt att bevara raderas inte.

 4) Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade har rätt att i vissa särskilda situationer som fastställts i förordningen be att
behandlingen av hans eller hennes personuppgifter begränsas.

 5) Rätt att göra invändningar

Den registrerade har rätt att göra invändningar mot behandling av sina personuppgifter om
behandlingen grundar sig på den personuppgiftsansvariges berättigade intresse eller om
personuppgifterna behandlas för direktmarknadsföring.

 6) Rätt till dataportabilitet

Den registrerade har rätt att be att få sina uppgifter i maskinläsbart format. Denna rättighet gäller de
uppgifter som är i elektroniskt format och som behandlas på grundval av den registrerades samtycke
eller genomförandet av ett avtal.

 7) Rätt att lämna in ett klagomål till en myndighet

Skulle du vara missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter ber vi dig att i första hand
kontakta oss på: gdpr.info@vrtrack.se

Om du inte är nöjd med vårt sätt att hantera ditt klagomål på kan du framföra ditt klagomål till behörig
tillsynsmyndighet (Datainspektionen).